Glossary

Just click on the appropriate letter of the alphabet below to find the word, acronym or term that you'd like explained.

AUD

Australsk dollar

ALFA

I sammenheng med underfond som er kategorisert som Alpha Plus, henviser begrepet "alfa" til den risikojusterte avkastningen på en investering.

ABSOLUTT AVKASTNING

Økningen eller reduksjonen i verdi (uttrykt i prosent av netto aktivaverdi) som et underfond oppnår over en gitt tidsperiode, i motsetning til relativ avkastning, som henviser til avkastningen et underfond oppnår over en gitt tidsperiode sammenlignet med referanseindeksen eller et annet mål.

AGGRESSIVT FORVALTET.

Ut underfond som typisk forvaltes med mindre referanse til referanseindeksen. Det vil sannsynligvis ha høyere utskifting og risiko.

AKSJEPAPIR

Type investering som representerer en interesse i et selskap. Eksponering mot aksjemarkedene kan oppnås via investeringer i aksjer, innskuddsbevis, warrants og andre deltakerrettigheter. Aksjeeksponering kan også oppnås, i begrenset grad, gjennom investering i konvertible verdipapirer, indeks- og deltakersertifikater og aksjetilknyttede sertifikater.

AKSJESWAPPER

Generelt en avtale om å bytte en fast eller flytende renteavkastning for i stedet å motta avkastningen på et aksjepapir eller aksjeindeks Se finansielt derivatinstrument

AKSJETRANSAKSJON

Fusjon der det anskaffende selskapet tilbyr aksjonærene i målselskapet aksjer i det anskaffende selskapet i bytte mot aksjer i målselskapet. Et målselskap er et selskap som er, eller kan bli, involvert i en fusjon eller annen strukturell selskapsaktivitet.

AKTIVASIKRET VERDIPAPIR

En interesse i en gruppe med aktiva, som for eksempel kredittkortgjeld eller billån, som er strukturert som et gjeldspapir. Aktivasikrede verdipapirer får sin kontantstrøm og sine kredittegenskaper fra en gruppe med underliggende aktiva. Se verdipapir

AMERIKANSK STATSPAPIR

Gjeldspapir utstedt av den amerikanske staten. Også kjent som amerikanske statsobligasjoner.

ANDELSKLASSE(R)

Separate klasser med andeler utstedt innen hvert underfond og som kan ha en spesifikk kostnads- og gebyrstruktur, minstebeløp for tegning, valuta eller utbyttepolitikk.

ANDELSKLASSENS REFERANSEVALUTA

Valutaen som netto aktivaverdi per andel uttrykkes i.